Regulamin sklepu

Sklep internetowy Medita.pl prowadzony jest przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tykocińska 34,
03-545 Warszawa, Tel. 22 518 26 40, wpisany do KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407897, NIP: 5242748756. (dalej jako: „Medita”), umożliwia nabycie usług badań i pakietów medycznych (dalej jako: „Usługi”) w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: https://medita.pl/pl/sklep/ (dalej jako: „Sklep”).

Niniejszy regulamin skierowany jest do użytkowników Sklepu oraz określa zasady i warunki składania zamówień w Sklepie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

słowniczek

 • Centrum Medita – przychodnia medyczna należąca do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, jako podmiotu leczniczego
 • Infolinia Medita – infolinia dostępna pod nr tel. 22 518 26 55 za pośrednictwem której możliwe jest uzyskanie informacji o Towarach i Usługach dostępnych w Sklepie Internetowym
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Sklepu Internetowego, dokonująca zakupów na swój lub cudzy rachunek
 • Konto Klienta – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Usług medycznych do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość i rodzaj Usług medycznych, dane do faktury, formy płatności
 • Pakiet Usług medycznych – zbiór Usług medycznych lub innych świadczeń dostępnych dla Klienta, stanowiących pewną całość i możliwych do wykorzystania w określonych Placówkach Medycznych i za określoną cenę, w Sklepie Internetowym
 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, która potwierdza zakup usługi
 • Sklep Internetowy – prowadzony przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową https://medita.pl/pl/sklep/
 • Strona – Usługodawca lub Klient
 • Usługa medyczna – badanie lekarskie lub diagnostyczne, usługa ambulatoryjna lub rehabilitacyjna, mająca na celu profilaktykę lub poprawę stanu zdrowia Klienta
 • Usługodawca (także Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek) – Sprzedawca z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa, Tel. 22 518 26 40, Fax 22 5182 644, wpisany do KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000407897, NIP: 5242748756
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące zakup Usługi w Sklepie Internetowym wyrażone poprzez umieszczenie Usługi w Koszyku i przejście do kolejnego kroku – „płatność”
 1. postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa:
   • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Medita,
   • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Medita,
   • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Medita,
  2. Nabycie Usług jest możliwe tylko przez osobę, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto poczty elektronicznej (dalej jako: „Klient”)
  3. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego oraz składanie Zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji, jednak możliwe jest utworzenie Konta.
  4. Rozliczenia transakcji nabycia Usług w Sklepie Internetowym przeprowadzane są przelewem bankowym, za pośrednictwem bezpiecznego operatora płatności PayU.
  5. Osobą uprawnioną jest osoba, która została wskazana przez Klienta jako osoba uprawniona do korzystania z zakupionych Usług.
  6. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu zamówienia.
  7. Sklep umożliwia nabycie Usługi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego pod domeną: https://medita.pl/pl/sklep/
  8. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony Sklepu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  9. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich danych wymaganych do realizacji zamówienia, tj. danych koniecznych do zawarcia Umowy oraz wystawienia faktury za Usługę, dla ułatwienia oznaczonych za pomocą czerwonej gwiazdki obok pól obowiązkowych („ * ”).
  10. W celu złożenia zamówienia internetowego, należy dokonać wyboru pakietu medycznego oraz wskazać jego ilość.
  11. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” powoduje złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku oraz jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty.
  12. Centrum Medita potwierdza złożenie zamówienia poprzez przesłanie do Klienta potwierdzenia na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.
  13. Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia zamówienia, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  14. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

 2. obowiązki klienta (Użytkownika Sklepu)
  1. Każda ze Stron Umowy sprzedaży zobowiązana jest do spełnienia swojego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
  2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i oferowanych w nim Usług w sposób zgodny z przepisami aktualnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. informacje o usługach i towarach
  1. Informacje o Usługach i Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Ceny produktów wskazanych w Sklepie Internetowym podawane są w złotych. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
  3. Centrum Medita zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług, ich rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń.
  4. Usługi nabyte przez Klienta w Sklepie Internetowym mogą być realizowane w Palcówkach Medycznych, szczegółowo podanych w opisie każdej Usługi.

 4. warunki składania i realizacja zamówień
  1. Klient może składać Zamówienia na Usługi oraz Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, z wyłączeniem okresu przerw technicznych na Stronie Internetowej.
  2. Składanie Zamówień z pomocą konsultantów Infolinii Medita możliwe jest w godzinach jej pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
  3. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego Klienta, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym.
  4. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, tj. wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres mailowy. Następnie należy zaakceptować niniejszy regulamin oraz ogólne warunki świadczenia Usługi i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
  5. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient dokonał pełnej wpłaty kwoty za wybraną Usługę.
  6. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w punkcie 4 powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia.
  7. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia, braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail lub uznania przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem w szczególności użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym lub podszywania się pod inną osobę.
  8. Cena wskazana w podsumowaniu zamówienia stanowi całkowity koszt dostarczenia Usługi dla Klienta.
  9. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane przelewem bankowym za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatniczego PayU.
  10. Klient może dodatkowo wpisać szczególne życzenia do zamówienia w polu „Uwagi do zamówienia”, które będą realizowane wyłącznie w przypadku możliwości Sklepu i Usługodawcy, tj. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek.

 5. rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
  1. Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: rejestracja@medita.pl lub listownie na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa.
  2. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.
  3. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

 6. dane osobowe
  1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym, przetwarzane są przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa (administrator danych).
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów. Centrum Medita przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Usług nabytych w Sklepie Internetowym.
  3. Klient podając dane oświadcza, że te dane są jego danymi.

 7. reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: rejestracja@medita.pl.
  2. Reklamacja powinna być kierowana do Usługodawcy i zawierać zwięzły opis nieprawidłowości, pozwalający na jednoznaczną identyfikację zdarzenia będącego podstawą reklamacji i wszystkich istotnych jego okoliczności. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na tle wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem, niemożliwych do rozwiązania inną metodą, nastęouje na drodze sądowej. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usług jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.

 8. postanowienia końcowe
  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Sklepu.
  2. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia nabycie Usług oferowanych przez Sklep.
  3. Umowa zawierana jest w języku polskim i do Umowy stosuje się prawo polskie.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  5. Centrum Medita zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
  6. Usługi nabywane w Sklepie Internetowym nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane, zamieniane z innymi Usługami świadczonymi w Centrach Medita i/lub w innych Placówkach Medycznych.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2022 r.